Views
3 years ago

world of industries 1/2016 (TR)

 • Text
 • Yeni
 • Eurasia
 • Industries
 • Lojistik
 • Kontrol
 • Tedarik
 • Fazla
 • Otomasyon
 • Sistemleri
 • Sayesinde
world of industries 1/2016 (TR)

MATERIALS HANDLING

MATERIALS HANDLING EURASIA Türkiye, 20 multimodal lojistik merkezi kuruyor Türkiye yük taşımacılığında bölgesel bir merkez konumuna yükselmeyi planlıyor. Ülke, multimodal lojistik merkezleri kurarak modern ulaşım ve depolama hizmet yelpazesini geliştirmek istiyor. Merkezlerin çoğunlukla demiryolu ağı üzerinden liman ve havaalanlarına bağlanması öngörülüyor. Yeni trafik yol-ları geliştirmek için milyarlarca dolarlık yatırım gerekli. Demiryolu nakliyesinin daha yoğun kullanımı ile kara yollarının yükünün azaltması hedefleniyor. Türkiye Devlet Demiryolları TCDD 2023 yılına kadar ülkede toplam 20 multimo-dal lojistik merkezi inşa etmeyi planlıyor. Şu anda, 2016 yılı sonunda tamamlan-ması öngörülen altı merkezde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca yedi merkezin kurulması da şu an hazırlık aşamasında. Karayolları, demiryolları, hava ve deniz yollarının birbirlerine da-ha iyi bağlanması vasıtasıyla, multimo-dal lojistik merkezlerinin depolama ve ulaştırma hizmetlerinin olanaklarını iyileştirmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, lojistik ve intralojistik sistem-lerinde ekipman ve tesis açısından ö-nemli bir yatırım ihtiyacı oluşacaktır. Lojistik merkezleri genelde karayolu ve/veya demiryoluyla deniz ve havalim-anlarına bağlıdır ve depolamanın yanı sıra çeşitli giriş ve çıkış işlemleri için ge-niş alanlara sahiptirler. Buna ek olarak, tehlikeli mallar, gümrük bölgeleri, bakım ve onarım hizmetleri ve sosyal hizmetler için özel bölgeler sunulmaktadır. 2015 yılının ilk

GLOBAL BUSINESS yarısında yedi lojistik merkezi hizmete girdi. Türkiye Devlet Demiryol-ları TCDD projeyi 2005 yılında kamu ve özel sektörün çeşitli kurumlarıyla koor-dinasyon içinde başlattı. Devlet Demiryolları TCDD tarafından verilen bilgiye göre bu 20 lojistik merke-zi sayesinde 27 milyon ton ilave yük taşıma ve 9 milyon m2 daha fazla depo-lama kapasitesi doğacaktır. Katma değerin yaklaşık 40 milyar ABD doları miktarında artması beklenmektedir. Lo-jistik merkezleri ayrıca ülkede 10.000 yeni işyeri oluşturabilir. Multimodal lojistik tesisler, artan trafik sorunlarını çözebilmek açısından yük trafiğinin karayolundan demiryoluna kaydırılması hedefi için önemli bir kat-kıda bulunurlar. Şu anda Türkiye’de, malların yüzde 90’ından fazlası hâlâ karayoluyla taşınmaktadır. Yol trafiğinde oluşan darboğazlar yüksek ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Yeni yollara ve havaalanlarına yatırım-lar Uzmanlar 2023 yılına kadar ulaşım al-tyapısına toplam 200 milyar dolar yatırım yapılması gerektiğini tahmin ediyorlar. Devletin masrafların takriben %60 oranını üstlenmesi gerekir. Türkiye hükümetinin yürürlükte olan 5 yıllık planı (2014 – 2018) 2018 yılına kadar bölünmüş yolları yaklaşık 20.000 km’den 25.000 km’ye otoyolları da 2.000 km’den 4.000 km’ye çıkarmayı ön-görüyor. Daha sonra 2023 yılına kadar bölünmüş yollar 29.000 km’ye otoyollar da 8.000 km’ye çıkarılacak. Demiryolu taşımacılığının şu ana kadar düşük olan payı, 2023 yılına kadar yüz-de 15’e çıkarılacak. Konvansiyonel de-miryolu ağı 2014 yılı ile 2018 yılı arasın-da 8.770 km’den 10.556 km’ye ve yüksek hızlı tren ağı da 888 km’den yaklaşık 2.500 km’ye çıkarılacak. Şu anda, 457 km uzunluğunda yüksek hız hatlarında çalışmalar sürüyor. 562 km için ihaleler şu anda hazırlanmakt-adır. 2023 yılına kadar 9.000 km daha tamamlanacak. Deniz taşımacılığının da toplam yük taşıma hacmindeki şimdiye kadar düşük olan oranı, 2023 yılına ka-dar yüzde 10’a ve konteyner taşımacılığında da yüzde 15’e çıkartılacak. Deniz limanlarında mal hareketi 2014 yılı ile 2018 yılı arasında 248 milyon tondan tahminen 615 milyon tona yükselecek. Konteyner lim-anlarındaki mal hareketi 4 milyondan neredeyse 14 milyon TEU’ya çıkacak. Bu esnada İstanbul’un bölge konteyner trafiği için bir merkez olması hede-fleniyor. Mersin konteyner limanının 1,8 milyondan 2,6 milyon TEU’ya çıkması için yapılan ve 160 milyon Dolara mal olacak inşaat çalışmaları 2016 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlan-ması planlanıyor. Liman işletme şirketi MIP Mersin International Port (MIP) tarafından verilen bilgiye göre, ondan sonrası için de bir genişletme çalışması daha planlanmış. Gittikçe artan sayıda özel sektör şirketi demiryolu ile nakliye hizmeti sunuyor. Artan bu çaba, önümüzdeki yıllarda ka-rayollarının rahatlamasını sağlayabilir. TCDD Genel müdürü Ömer Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, 2014 yılında toplam 54 özel nakliye şirketi kendilerine ait 3.830 vagonla TCDD’nin demiryolu ağını kullanarak, 8,3 milyon ton yük taşımış. Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, 2009 ile 2014 yılları arasında demiryolu ağı üzerinden yapılan nakliyatta özel sektörün payı yüzde 19’dan yaklaşık % 29’a çıkmıştır. İstanbul’un yeni uluslararası havali-manının ilk bölümü tahminen 2018 yılında devreye girecektir. Havali-manının demiryolu ağına ve deniz lim-anlarına demiryolu bağlantıları şu anda gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin güneyinde Çukurova böl-gesinde (Adana ve Mersin illeri) ulus-lararası havalimanının yapılması ve işle-tilmesi için ihale, 2016 yılının başında tekrarlanacak. Şu anda çalışmaları yürüten yüklenici, mali sorunlardan dolayı çalışmalarını sürdüremedi. Çukurova bölgesi konumu itibariyle nakliye alt yapısının multimodal projeleri için iyi koşullar sunmaktadır. Büyüme hedefleri, nakliye hizmetleri-ne karşı olan talebi yükseltiyor Hükümetin planlarına göre gayri safi yurtiçi hâsılanın (GSYİH) 2023 yılına kadar 800 milyardan 2.000 milyar Dola-ra ve ihracatın da 158 milyardan 500 milyar Dolara çıkması hedefleniyor. Beklenen bu büyüme, nakliye hizmetle-rinde önemli bir talep artmasına yol açacaktır. Ülkenin Avrupa ile Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkelerine köprü nit-eliğinde olan cazip coğrafi konumu, nakliye ve lojistik projelerini teşvik et-mektedir. Nakliye ve lojistik sektörü 2015 yılında 258 milyar Dolar ciro yapmayı bekle-mektedir. Bu durum geçen seneye göre %4 oranında bir büyüme demektir. 2016 yılı için %5 oranında bir büyüme hedeflenmektedir. Burada anlatılan inşaat faaliyetlerine bakılırsa, Türkiye yük taşımacılığında bölgesel bir merkez konumuna yüksel-me hedefine ulaşmak için doğru yolda. Metin/Fotoğraflar: GTAI, German Trade & Invest/Fotolia Imalat: VFV, Sonja Schirmer www.gtai.de World of Industries 1/2016 19

数字 (DIGITAL)